Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ - s töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ (Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 67a, 10134) ning volitatud töötlejad ettevõtte lepingupartnerid, kes osutavad meile teenust ning töötlevad isikuandmeid Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ volitusel (nt IT-teenuseid osutavad ettevõtted).


Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, taotleda ebaõigete andmete parandamist/täiendamist, nõuda seadusliku aluseta kasutatavate isikuandmete kustutamist ning taotleda isikuandmete töötlemise piiramist. Selleks saatke palun meile e-kiri e-posti aadressile kajaruhno@gmail.com.

1. Me töötleme oma klientide isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja isikuandmete kaitse seadusest.

2. Kogume isikuandmeid kindlaks määratud eesmärkidel, milleks on põhiliselt meie klientidele füsioteraapia ja massaazi teenuse osutamine ning neid andmeid ei kasutata millekski muuks. Kui meil peaks tekkima kavatsus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel peale selle, mille jaoks need algselt koguti, edastame teile sellekohase teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta ega töötle neid muudel eesmärkidel enne teie nõusoleku saamist. 

3. Ebaõigete isikuandmete tuvastamiseks ja parandamiseks küsime klientidelt ja töötajatelt aegajalt kinnitust isikuandmete õigsuse kohta.

4. Edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (väljapoole Euroopa Liitu) vaid juhul, kui see on hädavajalik ning kui need riigid on täitnud isikuandmete kaitse piisavusnõude.

5. Teiega seotud dokumente ja isikuandmeid väljastame ainult asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt erinevad riigiasutused, kindlustusjuhtumi korral kindlustusandja jm). 

6. Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ tegevuskoha hoone (aadressil Pärnu mnt 67a, Tallinn) sissepääsude juurde ning 1. korruse fujeesse on paigaldatud turvakaamerad. Turvakaameratega ei salvestata heli ega jälgita konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala ja seal toimuvat. Hoonesse paigaldatud turvakaameraid kasutatakse õigustatud huvi alusel inimeste kaitse ja vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorra tuvastamiseks või vara kahjustaja tuvastamiseks. Turvakaamerate salvestistele on juurdepääs piiratud ning salvestisi edastatakse ettevõttest välja ainult siis, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

7. Telefonikõnesid Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ-s ei salvestata.

Kaja Ruhno Füsioterapia OÜ töötleb teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

1.     Kui külastate meie ettevõtte veebilehekülge www.fysiopraxis.ee Kogutavad andmed on kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress) ning külastamise aeg. Nimetatud andmete kogumise eesmärk on teha statistikat selles osas, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal viibite, et selle põhjal meie veebilehte arendada ja parandada kasutajakogemust. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.  Andmete töötlemise alus on GDPR direktiivi 2002/58 artikkel 5 lõige 3. Kui soovite meie kodulehe kaudu registreeruda teraapiasse, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

2.     Viibite teraapias meie kliinikus. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid (nimi, isikukood, kontaktandmed) ning terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, vigastuse diagnoosimiseks ja raviks, et leevendada vaevusi, ennetada terviseseisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis. Teie terviseseisundit puudutavatele andmetele pääsevad ligi ainult vahetult tervishoiuteenuse osutamisega seotud Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ lepingulised töötajad. Eriliiki isikuandmete töötlemise alus on tervishoiuteenuse korraldamise seadus. Sel eesmärgil kogutud isikuandmeid säilitame lähtuvalt kohalduvates õigusaktides toodud tähtaegadest.

3.     Tööle kandideerimise korral. Lähtume Teie poolt avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et elulookirjelduses soovitajatena nimetatud isikutega võime ühendust võtta. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning nendega tutvuda, anda täiendavaid selgitusi või esitada vastuväiteid. Kandidaadi dokumentidega töötavad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad ning kandideerijate andmeid ei avalikustata.

4.     Saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse. Töötleme Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja sellele vastuse koostamiseks.

5.     Soovite enda või enda eestkostel oleva isiku raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist. Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

 

Eeltoodud tingimuste täitmise eest vastutab Kaja Ruhno Füsioteraapia OÜ. Andmekaitsespetsialist on Kaja Ruhno tel 372 50 86 833, meiliaadress on kajaruhno@gmail.com.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole: tel 627 4135, meiliaadress info@aki.ee.